Privātuma politika

Privātuma politika

Datu apstrāde

Veicot pasūtījumus interneta veikalā Ērtadzīve.lv, Pircējs uztic Pārdevējam- AS A-birojs (reģistrācijas Nr. 40003972121, juridiskā adrese Kleistu iela 18a-2, Rīga, LV-1067) kā personas datu apstrādes pārzinim savus personas datus un sniedz Pārdevējam tiesības tos apstrādāt atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu, Politikas un Ērtadzīve.lv interneta veikala lietošanas noteikumos noteiktajam. Šī Politika ir interneta veikala lietošanas noteikumu sastāvdaļa.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīviem aktiem, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) -turpmāk- Regula un citiem normatīviem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Privātuma politikā iekļautā informācija ir nozīmīga, tādēļ Pircējs, pirms sniedz informāciju par saviem personas datiem, aicināts uzmanīgi iepazīties ar Politiku. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus tikai tad, ja Pircējs izvēlas savus personas datus Pārdevējam sniegt. Izmantojot interneta veikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Pircējs piekrīt savu personu datu apstrādei un glabāšanai. Pircēja atbildība ir sniegt tikai patiesus datus, kas ir derīgi un nepieciešami Politikā minēto mērķu īstenošanai. Ja Pircējs nepiekrīt personas datu apstrādei tā, kā tas izklāstīts Politikā, Pircēja pasūtījums var netikt izpildīts, jo Pārdevējam nepietiek datu lai pasūtījumu apstrādātu.

Pārdevējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pircēja personas dati vienmēr ir drošībā un lai personas datu apstrāde notiek atbilstoši normatīviem aktiem un Politikai.

Privātuma politika tā pat kā interneta veikala lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Pārdevējs pieņem, ka ja Pircējs veic pasūtījumu interneta veikalā, Pircējs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, kuru sastāvdaļa ir Politika, to aktuālajā redakcijā.

Personas datu apstrādes nolūki un mērķi

Līgumsaistību (pasūtījumu) izpilde. Lai apkalpotu Pircēju, tas ir identificētu personu kā pircēju, preču pasūtītāju un saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu samaksu, informētu par izmaiņām pasūtījumā, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas no ar Pircēja pasūtījumu noslēgtā līguma izrietošās saistības, Pārdevējs apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, autentifikācijas datus, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas un/vai piegādes vietas adresi, norēķinu informāciju, informāciju par darījumu, rēķina izrakstīšanai nepieciešamo informāciju, ar pasūtījuma izpildi saistīto informāciju. Noteiktos gadījumos Pārdevējam nepieciešams arī Pircēja personas kods, piemēram lai pārliecinātos par identitāti un vecumu pasūtījumiem, kuri satur alkoholiskos dzērienus.

Lai Pircējs varētu izveidot savu klienta profilu, Pārdevējs apstrādā personas datus, kas nepieciešami profila izveidei. Pircēja klienta profilā esošā informācija tiek izmantota pasūtījumu veikšanai un izpildei, interneta veikala piedāvājumiem, pasūtījumu vēsturei, pirkumu grozu saglabāšanai, noteiktu preču atzīmēšanai. Pārdevējs apstrādā datus lai administrētu klienta profilu, un šai sakarā tiek apstrādāti personas dati, kas nepieciešami Pircēja autentifikācijai klienta profilā (Pircēja ID), Pircēja identifikācijas dati līguma noslēgšanai un izpildei, kontaktinformācija, t.i. lai pieņemtu, apmaksātu, sagatavotu un nogādātu Pircējam pasūtījumu, sazinātos ar Pircēju, atbildētu uz Pircēja rakstīto. Papildus obligātajiem laukiem ir izvēles lauki un Pārdevējs apstrādā Pircēja izvēlēto lauku datus, piemēram pirkumu vēsturi, izvēlētos saziņas datus. Pircējam izveidojot klienta profilu, Pārdevējs var lūgt Pircēju ievadīt datus, kas nepieciešami klienta profila validācijai lai pārliecinātos, ka Pircējs nav jau eksistējošs lietotājs. Šie dati netiks saglabāti. Pircējam klienta profilā nepieciešams uzturēt precīzu un aktuālu informāciju, citādi pasūtījumu var nebūt iespējams izpildīt.

Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam nav obligāti jāizveido savs klienta profils. Tomēr, iepērkoties Pircējam būs jāiesniedz līguma izpildei nepieciešamie dati. Viesa statusā sniegtie personas dati netiks glabāti Pārdevēja klientu datubāzē kā klienta profils. Tomēr, dati tiks saglabāti un apstrādāti līdz ar pasūtījumu un pasūtījuma dokumentiem, kamēr būs aktuāla to nepieciešamība. Pasūtījuma izpildei Pārdevējs apstrādā Pircēja identifikācijas datus, autentifikācijas informāciju, kontaktinformāciju, kā arī tos datus, ko normatīvie akti pieprasa rēķinu sagatavošanai un grāmatvedības kārtošanai.

Katru Pircēja veiktu pasūtījumu saturu apstrādā gan elektroniskās sistēmas, gan Pārdevēja darbinieki. Pasūtījuma izpildei Pārdevējs apstrādās pasūtījuma informāciju, piemēram, pasūtījuma identifikācijas datus, pasūtītās preces, daudzumu, preču cenas, piegādes vietu, kontaktinformāciju. Lai piegādātu pasūtījumu, tiks apstrādāta Pircēja identifikācijas informācija, kontaktinformācija, pasūtījuma informācija, piegādes informācija. Piegādājot alkoholiskos dzērienus, Pārdevējs izsniedzot pasūtījumu, identificēs Pircēju un pārbaudīs tā vecumu.

Lai veiktu pasūtījumu Pārdevēja interneta veikalā, Pircējam ir jāveic maksājums. Pircējs var izvēlēties kādu no pieejamiem maksājumu veidiem. Ja maksājums netiek veikts, Pircējs nevar izdarīt pasūtījumu interneta veikalā. Apstrādājot maksājumu, kopā ar informāciju par pasūtījumu tiks apstrādāti un glabāti šādi Pircēja dati: Pircēja identifikācijas informācija, informācija par darījumu, par maksājuma summām, ar maksājuma apstrādi un izpildi saistītie dati.

Ja Pircējs samaksas veikšanai izvēlējies internetbankas sistēmu, Pircējam, ir jābūt noslēgtam internetbankas līgumam ar banku. Maksājot par precēm izmantojot internetbanku, Pircējam internetbankas sistēmā izveidojas maksājums atbilstoši veiktajam pasūtījumam. Atbildība par datu aizsardzību Pircēja maksājuma laikā, šajā gadījumā, attiecināma uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

Ja Pircējs samaksas veikšanai izvēlējies maksājuma karti, tiek veikta priekšapmaksa, izmantojot Pircēja debetkarti vai kredītkarti (piemēram: MasterCard, VISA vai VISA Electron). Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Pircējs interneta veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri.

Datu apmaiņa starp Pircēju, kredītiestādēm un maksājumu karšu centru notiek šifrētā veidā, lai garantētu Pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību. Pārdevējam nav piekļuves Pircēja konfidenciālajiem bankas rekvizītiem un maksājumu kartes datiem.

Lai nosūtītu Pircējam ar darījumu saistīto informāciju, piemēram, informētu Pircēju par pasūtījumu statusu, apstiprinātu/atceltu pirkumu, nosūtītu atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai informāciju par samaksu, preces piegādes laiku un vietu, piegādātāju, Pārdevējs apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pastu un/vai tālruņa numuru, piegādes vietu, kā arī ar darījumu un maksājumu saistīto informāciju.

Lai Pircējs varētu piedalīties lojalitātes programmās, Pārdevējs papildus apstrādās, datus par kopējiem pirkumiem un pirkumu grupām.

Lai sniegtu atbildes uz Pircēja jautājumiem, iesniegumiem, komentāriem u.taml. (pa tālruni vai elektroniski) Pārdevējs apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, kā arī citu Pircēja sniegto informāciju.

Lai sniegtu atbildes uz Pircēja sūdzībām (pa tālruni vai elektroniski) Pārdevējs apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, kā arī citu Pircēja sniegto informāciju, kas saistīta ar sūdzības priekšmetu, tai skaitā piegādes un saņemšanas datus, datus par sūdzības iemesliem, summām, bankas rekvizītiem, naudas līdzekļu atmaksu, risinājumu. Lai apstrādātu pretenzijas, kuras Pircējs iesniedzis interneta veikalā vai nosūtījis Pārdevējam uz e-pastu vai sazinoties pa tālruni, Pārdevējs apstrādā un uzglabā Pircēja identifikācijas datus, datus par pretenziju priekšmetu un ar to saistīto darījumu, kā arī datus, kas saistīti ar pretenzijas atrisināšanu. Jebkādu strīdu risināšanā Pārdevējs apstrādā Pircēja identifikācijas datus, datus par strīda priekšmetu un ar to saistīto darījumu, nepieciešamo kontaktinformāciju, kā arī datus, kas saistīti ar strīda atrisināšanu.

Komunikācijas gadījumā Pircēja sniegtie dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Pircēju tad ja tas saistīts ar preču piegādi un/vai atbildētu uz Pircēja jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Pircējs var piekrist personas datu izmantošanai tirgus izpētes un reklāmas/mārketinga darbību realizēšanai, kas nepieciešams lai Pārdevējs varētu izstrādāt un uzlabot savus pakalpojumus un piedāvāt aktuālas preces, lai varētu Pircējam sniegt informāciju par Pārdevēja komerciālām aktualitātēm, izplatītajām precēm un pakalpojumiem kā arī īpašos un personalizētos piedāvājumus tai skaitā piedāvāt lojalitātes programmas, personalizētas atlaides, kuponus, informēt par izlozēm, loterijām, konkursiem.

Lai Pircējs varētu saņemt informāciju un piedāvājumus, Pārdevējs apstrādā: iegādāto preču/pakalpojumu vēsturi, atpakaļ atgrieztās preces, maksājumu datus, vārdu, uzvārdu, līguma identifikācijas datus, tālruņa numuru, saziņas adresi (e-pasts/pasts).

Lai Pircējs varētu piedalīties aptaujās un izteikt savu vērtējumu ar mērķi uzlabot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus un piedāvājumus, Pārdevējs apstrādās: iegādāto preču/pakalpojumu veidu, aptaujas anketu sūtīšanu un saņemšanu, Pircēja atbildes, viedokļus, saziņas adresi (e-pasts, tālrunis vai pasts), vārdu, uzvārdu.

Papildus ar tirgvedību un saziņu saistītie dati, ko apstrādā Pārdevējs ir dati no sūtītajiem ziņojumiem un atvēršanas un klikšķu dati no elektroniskiem ziņojumiem, dati par nosūtītajiem kuponiem u/taml. un to izmantošanu.

Pārdevējs apstrādā Pircēja datus lai izpildītu normatīvo aktu prasības, piemēram– kārtotu lietvedību un grāmatvedību, sagatavotu juridiskas prasības, atbildētu uz tādām, novērstu un izmeklētu prettiesiskus nodarījumus, novērstu mājas lapas ļaunprātīgu izmantošanu, risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču defektiem, atsauktu bīstamas preces.

Pārdevējs saglabā arī informāciju, kad Pircējs piekļūst savam klienta profilam, veic izmaiņas datos vai veic darbības interneta veikalā. Minētais nepieciešams, lai nodrošinot informācijas drošību, identificētu iespējamos draudus, krāpšanu, nelikumīgas darbības, kā arī aizsargātu sistēmu un tās datus no neatļautām darbībām.

Pārdevējs apstrādā personas datus pārskatu sagatavošanai un statistikai, gan normatīvajos aktos noteiktos, gan lai varētu novērtēt, uzlabot un paplašināt interneta veikala pakalpojumu piedāvājumu, piemēram piegāžu skaitu, sūdzību statistiku. Šajos nolūkos Pārdevējs neapstrādā Pircēju identificējošo informāciju.

Pārdevējs var ierakstīt tālruņa zvanus, lai pārbaudītu darījumus, nodrošinātu aizsardzības pasākumus un drošību, nodrošinātu apkalpošanas kvalitāti un apmācītu par klientu apkalpošanu atbildīgos darbiniekus.

Datu apstrādes pamats

Pircēja nodotos personas datus, Pārdevējs apstrādā lai veiktu savu komercdarbību, izpildītu līgumsaistības un normatīvo aktu prasības, kā arī nodrošinātu leģitīmās intereses.

Datu apstrādes pamats: attiecībā uz Pircēju — līguma izpilde un/vai leģitīmās intereses, bet attiecībā uz citiem klientiem — leģitīmās intereses, attiecībā uz visiem klientiem arī likumiskās saistības. Visos gadījumos datu apstrādes pamats var būt normatīvo aktu prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Pircēja personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Personas datu nodošana

Lai pildītu savas saistības pret Pircēju, Pārdevējs var nodot Pircēja personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Pārdevēja uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, kredītiestādēm, līzinga kompānijām, kurjerdienestam mārketinga aģentūrām u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar normatīviem aktiem, tiek prasīts nodrošināt Pircēja personas datu konfidencialitāti un datu apstrādi tikai saskaņā ar konkrētiem mērķiem.

Pārdevējs tiesīgs nodot Pircēja personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, tiesām, citām tiesībsargājošajām iestādēm, tai skaitā lai izpildītu normatīvo aktu prasības, pēc to pieprasījuma, lai aizstāvētu Pircēja un/vai Pārdevēja juridiskās intereses, kā arī sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības (strīdu risināšanai).

Konfidencialitāte un drošība

Pārdevējs nodrošina konfidenciālu, caurskatāmu un godīgu Pircēja personas datu apstrādi, kā arī rūpējas par Pircēja privātumu un personas datu drošību un aizsardzību, Pārdevējs neizpauž personas datus, ja vien pretējais nav noteikts normatīvajos aktos.

Pārdevējs ir veicis nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, aizsardzību no nejaušas atklāšanas vai nelikumīgas datu apstrādes. Piekļūt personas datiem, tos apstrādāt vai izmanīt var Pircējs un tikai personas, kas ir īpaši pilnvarotas šādu darbību veikšanai.

Pircējam izveidojot savu klienta profilu, jāizvēlas tādas sarežģītības piekļuves dati, kas nodrošina lai Pircēja datiem nevarētu piekļūt trešās personas. Pircējam atbilstoši jāglabā savi piekļuves dati klienta profilam, kā arī viņš tos nedrīkst nodot trešajām personām.

Personalizētie piedāvājumi

Pārdevējs vāc datus par to, kā tiek lietots interneta veikals, jo vēlas Pircējiem piedāvāt pēc iespējas labāku apkalpošanu. Lai izveidotu piemērotus piedāvājumus ir jāveic pirkumu analīze, kuras pamatā ir lietotāju dati. Šāda veida datu apstrāde ir nepieciešama lai izveidotu gan personalizētus piedāvājumus un atlaides, gan mērķtiecīgas reklāmas.

Pircēja tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Pircējam, saskaņā ar Regulu un Latvijas Republikas normatīviem aktiem ir tiesības:

  1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
  3. dzēst savu personas datus, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti pieprasa saglabāt datus;
  4. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
  5. ierobežot savu datu apstrādi;
  6. pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
  7. vērsties Datu valsts inspekcijā.
Pircējs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē Pārdevēja birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Iepriekš sniegtās piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pircēja sniegtu piekrišanu, Pircējs jebkurā brīdī var savu piekrišanu atsaukt. Pircēja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Pircējs ir sniedzis piekrišanu konkrētu datu apstrādei noteiktam mērķim. Piekrišanu Pircējs var atsaukt, savā interneta veikala klienta profilā atceļot to piekrišanas veidu, kuru vēlas atcelt. Piemēram, ja Pircējs nav piekritis elektronisko tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai, Pārdevējs sūta tikai tos ziņojumus, kas nepieciešami, lai sniegtu pasūtītos pakalpojumus un/vai lai administrētu klientu attiecības. Ir jāņem vērā, ka ja Pircējs vēlas saņemt Pārdevēja pakalpojumus, nav iespējams atteikties no visu datu apstrādes. Vienmēr tiks apstrādāti ar līguma izpildi saistītie un tam nepieciešamie dati. Gadījumos, kad normatīvie akti pieprasa saglabāt kādus datus, šie dati pēc Pircēja pieprasījuma nevar tikt dzēsti.

Citas Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus. Pircējam ir tiesības saņemt to personas datu kopiju, kurus Pārdevējs apstrādā. Pircējam ir tiesības labot vai papildināt savus personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Regulā noteiktajos gadījumos Pircējs tiesīgs lūgt izdzēst savus personas datus un ja šādai rīcībai būs likumisks pamats, dati pēc pieprasījuma, tiks dzēsti. Personas dati tiks dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, ja Pircējs ir atsaucis savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei. Pircējam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi un tie tiks ierobežoti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, tā lai ierodežojums netraucē līguma izpildi. Pircējam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi un šādi iebildumi tiks izvērtēti un ņemti vērā ciktāl to pieļauj normatīvie akti un līguma izpilde. Visos gadījumos, pēc Pircēja pieprasījuma, Pārdevējs neapstrādā vai atbilstoši ierobežo personas datu apstrādi, izņemot, ja Pārdevējs norāda uz leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm un tiesībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgas prasības.

Sīkfailu izmantošana

Mājas lapa izmanto sīkfailus, kas ļauj Pārdevējam nodrošināt pakalpojum sniegšanu labākā kvalitātē. Kad Pircējs apmeklē interneta veikalu, Pircēja pārlūkprogrammā var tikt instalēti sīkfaili, kas ir būtiski interneta veikala darbības nodrošināšanā. Piemēram, sīkfaili vāc datus, lai uzraudzītu interneta veikala apmeklētāju kustību, kādas interneta veikala lapas apmeklē, no kurām iziet, pirkumam izmantojamās lapas. Sīkfaili nepieciešami arī lai nodrošinātu mērķtiecīgas reklāmas, tai skaitā izmantojot, piemēram, Google un Facebook pakalpojumus. Sīkfaili ir nepieciešami lai vienas sesijas laikā Pircējs interneta veikalā varētu pāriet no viena pakalpojuma uz citu, tie kopumā atvieglo interneta veikala izmantošanu. Dati, kas tiek savākti, izmantojot sīkfailus, ir anonīmi. Pircēja datoru sīkfaili neietekmē un nerada kaitējumu.

Sīkfailu izmantošanu var atspējot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr, ja sīkfaili tiek atspējoti, iespējams pārlūkojot interneta veikalu Pircējs var nespēt realizēt savas ieceres.

Personas datu glabāšanas laiks

Pārdevējs Pircēja personas datus glabās tik ilgi, cik nepieciešams Politikā minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Pārdevējs plāno datu glabāšanas periodus tā, lai tiktu apstrādāti tikai tie dati, kas ir nepieciešami konkrētajam nolūkam. Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pircēja piekrišanu, tiks apstrādāti, kamēr ir spēkā un nav atsaukta Pircēja piekrišana.

Ar pirkumiem, atpakaļatdošanu un rēķiniem saistītie dati tiek apstrādāti kā daļa no Pārdevēja grāmatvedības dokumentiem laikposmā, kas ir noteikts piemērojamos normatīvajos aktos. Ar parādu piedziņu saistītie dati tiek glabāti līdz pabeigta parāda piedziņa un notecējis prasības noilguma periods. Dati, kas ir saistīti ar juridiskām prasībām, tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams lietas pabeigšanai un prasības noilguma periodam.

Galvenajām datu grupām ir noteikti šādi glabāšanas termiņi:

pasūtījuma un izpildes dati - piecus gadus pēc pasūtījuma veikšanas/izpildes;

maksājuma karšu dati-pēc klienta profila dzēšanas tiek dzēsti nekavējoties;

finanšu dokumenti- piecus gadus pēc dokumenta izrakstīšanas;

nereģistrētu lietotāju personas dati pasūtījumos- piecus gadus;

Pircēju apkalpošanas tālruņa sarunu ieraksti-ne ilgāk kā vienu gadu.

Citiem datiem tiek piemēroti lietvedībā un/vai grāmatvedībā noteiktie datu glabāšanas termiņi.

Ja Pircējs ilgāk nekā gadu nepiereģistrējas savā klienta profilā, tas var tikt dzēsts.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Pircējam rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Pārdevēju.

Ja, Pircējs uzskata, ka Pircēja personas datus Pārdevējs apstrādā neatbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Datu apstrāde Pircējam norēķinoties ar Swedbank internetbanku vai maksājumu karti

Pircējam veicot apmaksu izmantojot Swedbank interneta banku: priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantojamo Swedbank interneta bankas sistēmu. Pircējam, vēloties izmantot šo apmaksas formu, ir jābūt parakstījušam „Swedbank” AS interneta bankas līgumu. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam internetbankas sistēmā izveidojas maksājums pēc tā apmaksājamā pasūtījuma. Naudu Pircējs pārskaita uz Starpnieka kontu. Atbildība par datu aizsardzību Pircēja maksājuma laikā šajā gadījumā attiecināma uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

Pircējam veicot apmaksu izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti. Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan arī norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Klients Ertadzive.lv veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri.